PRIVAATSUSPOLIITIKA, ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA KÜPSISTE POLIITIKA

Vastutav andmetöötleja

ALEVI 3 OÜ

Rg-kood: 16207447
Aadress: Jõe 4a, 10151 Tallinn
Telefon: +372 600 1004
E-post: info@reterra.ee

Isikuandmed on andmed, mida kogume teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga teenuse osutamiseks ühenduse võtmiseks või küsimuste lahendamiseks. Me ei töötle Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 (inglise keeles Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council ehk General Data Protection Regulation (GDPR) defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

MÕISTED

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.
IIsikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta.
Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
Isikuandmete töötlemine viitab isikuandmete või nende kogumitega tehtavale automatiseeritud või automatiseerimata toimingule või toimingute kogumile, sh kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
Küpsis on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

MILLISEID ISIKUANDMEID NING MIS EESMÄRGIL ME NEID KOGUME?

Alevi 3 OÜ kogub eelkõige järgmisi andmeid:

Juhul kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgmisi isikuandmeid: nimi, telefon ja e-posti aadress. Päringuid on võimalik esitada täites veebilehel vastava kontaktivormi või saates e-kirja veebilehel antud aadressidele. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte/isiku kohta.
Isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.

Lisaks töötleme järgmisi andmesubjektide isikuandmeid.

VEEBILEHE SIRVIMISE STATISTIKA

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid. Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega.
Ülalnimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal Google Analyticsi andmekogumise keelata.

KÜPSISED

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook)

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid küpsised alati kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandalt teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel. Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Isiku- ja kliendiandmeid säilitame seni, kuni see on vajalik

KUI KAUA ME ANDMEID SÄILITAME?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

ÕIGUSED

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele. Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust Alevi 3OÜ vastutava andmetöötlejaga. Samuti on teil õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS ANTUD NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

Kui te soovite olla n-ö unustatud, palume teil sellest meile teada anda, kirjutades aadressile info@reterra.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame me teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.